رایند تولید
عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT در سازمانها
علم اسلامی،مدیریت اسلامی
عصر اطلاعات
يك مدل تصادفي مربوط به تصميمات استراتژيك
طراحي و برنامه ريزي منابع و امكانات ساخت و توليد
سازماندهي و طراحي نيروي فروشي
طرح ریزی توزیع نیازمندیها
طرح اوليه كارخانه و مديريت ماده خام
از سری جزوه های آموزش مدیریت - کایزن و مولفه های آن